You have completed 0% of this survey
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Belgian-Asian Couples - Questionnaire

Layunin ng questionnaire na ito ang maunawaan ang kalagayan ng mga mag-asawa o magkasintahang Belgian-Filipino dito sa Belgium, anuman ang kanilang kasarian o oryentasyong sekswal. Susuriin nito ang mga karanasan at buhay-buhay nila tulad ng wika na ginagamit sa kanilang tahanan, mga gawaing bahay at maging mga usapin at pagsubok na kanilang kinakaharap sa pang-araw-araw na buhay. Ang inyong paglahok sa survey na ito ay makakatulong sa pagsulong ng pananaliksik sa Agham Panlipunan at makapagpapalawig ng kaalaman tungkol sa sitwasyon ng mga mag-asawa o magkasintahang may magkaibang etnisidad, nasyonalidad o bansang pinagmulan.

May limang bahagi ang questionnaire na ito: impormayong sosyo-demograpiko (halimbawa, edad, nasyonalidad, antas ng edukasyong nakamit, katayuang sibil, trabaho, at kung mayroong anak o wala); simula ng relasyon (katangiang demograpiko ng asawa o kasintahan, unang pagkikita at simula ng pagsasama); migrasyon at panirahanan (visa, pagkuha ng nasyonalidad na Belgian, pagkakaroon ng ari-arian); mga karanasan sa buhay mag-asawa/magkasintahan/mag-anak (wika sa tahanan, gawaing bahay, pagpapalaki sa mga anak o trabaho); at mga plano sa hinaharap at mga opinyon tungkol sa mga isyu tulad ng pagkakakilala sa sarili at pagiging bahagi ng isang bansa. Kung sa tingin ninyo ay may mga tanong na masiyadong personal, maaring ninyong laktawan ang mga ito.

Ang survey na ito ay bahagi ng proyekto sa pagsasaliksik na pinamagatang "Situated mixedness in a “super-diverse” context: the case of Belgian-Asian couples in Belgium". Ito ay pinopondohan ng Belgian National Fund for Scientific Research (FRS-FNRS) at pinangangasiwaan ng isang pangkat ng mga mananaliksik sa ULB (Université libre de Bruxelles), ang data controller ng pag-aaral na ito sa ilalim ng GDPR (General Data Protection Regulation) ng European Union. Kung nais ninyong makilala ang aming research team, o kaya malaman ang aming mga gawain, maari kayong pumunta sa website na ito (https://belmix.net) kung saan aming ilalathala ang mga resulta ng survey na ito.

Mabuhay at maligayang pagsagot sa aming talatanungan!

Ang talatanungan na ito ay para sa inyo kung kayo ay:

- Ikaw ay Belgian at dati o kasalukuyang may kasintahan/partner/asawa na Filipino na mayroon o wala pang Belgian nationality.

O

- Ikaw ay Filipino na mayroon o wala pang Belgian nationality at dati o kasalukuyang may kasintahan/partner/asawa na Belgian.

AT

- Kayo at ang inyong partner/kasintahan/asawa ay kasulukuyang naninirahan, or minsan ng nanirahan, sa Belgium habang kayo ay may relasyon.

Ang questionnaire na ito ay masasagutan sa loob ng mga 15 minuto hanggang 20 minuto. Mayroon itong 75 katanungan na madaling sagutin. Maari lamang markahan ng check o ekis ang inyong napiling sagot, o kaya naman isulat ang sagot sa mga puwang na nakalaan.

Maraming salamat sa inyong panahon at tulong para sa survey na ito!

This survey is anonymous.

The record of your survey responses does not contain any identifying information about you, unless a specific survey question explicitly asked for it.

If you used an identifying token to access this survey, please rest assured that this token will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification tokens with survey responses.

Patakaran tungkol sa datos ng survey

Ang mga personal na datos na ibibigay ninyo sa survey na ito ay gagawing anonymous at iimbakin sa account sa ULB ng mga mananaliksik at sa kanilang encrypted na kompyuter na protektado rin ng password. Ang mga datos ay buburahin lahat pitong taon (2030) pagkatapos ng proyekto sa 31 Enero 2023. Ang inyong pagsagot sa survey ay kusang loob, at may karapatan kayong baguhin ang inyong desisyon kahit anong panahon at ihinto ang inyong paglahok sa survey na ito. Ang resultang anonymous ng survey ay gagawing bukas para sa lahat sa OwnCloud folder ng mananaliksik upang ito ay madaling konsultahin at idownload pagkatapos ng pag-aaral sa 2023. Maari ninyong i-klick ang link sa baba sa panahong iyon:

https://owncloud.ulb.ac.be/index.php/s/CuywELb772cgKTF

Kung mayroon kayong mga tanong tungkol sa survey na ito, o kung nais ninyong burahin ang personal na datos na ilalagay ninyo sa questionnaire, pakikontak si Dr. Lucas Monteil (mananaliksik) sa email (lucas.monteil@ulb.be). Kung mayroon kayong katanungan tungkol sa pagproprocess ng inyong personal na datos, kasama na ang inyong Karapatan tungkol dito, pakikontak ng Data Protection Officer ng ULB gamit ang email address na ito: .

Paraan ng pagrereklamo

Kung nais ninyong ireklamo ang pamamaraan ng survey o kung mayroon kayong alalahanin tungkol sa survey na ito, pakikontak si Dr. Asuncion Fresnoza-Flot (coordinator ng pag-aaral): .