You have completed 0% of this survey
คำเตือน: การดำเนินงานจาวาสคริปต์ถูกปิดใช้งานในเบราว์เซอร์ของคุณ คุณอาจจะไม่สามารถที่จะตอบคำถามทุกข้อในแบบสอบถามครั้งนี้ กรุณาตรวจสอบค่าเบราว์เซอร์ของคุณ

ແບບສອບຖາມການສໍາຫຼວດກ່ຽວກັບ ຄູ່ຮັກຄົນອາຊີ - ແບນຊິກ

ແບບສອບຖາມນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຂົ້າໃຈສະພາບທາງສັງຄົມຂອງຄູ່ຮັກຄົນອາຊີ - ແບນຊິກທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ແບນຊິກ. ກຸ່ມເປົ້າຫມາຍແມ່ນແນໃສ່ຄູ່ຮັກ ທີ່ຜູ້ໜຶ່ງມີສັນຊາດແບນຊິກ ແລະ ອີກຜູ້ໜຶ່ງແມ່ນ ມາຈາກອາຊີ (ຈີນ , ຍີ່ປຸ່ນ , ລາວ, ຟີລິບປິນ, ໄທ, ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ຫວຽດນາມ), ເຊີ່ງບ່ໍຈໍາກັດ ເພດສະພາບ ຫຼື ເພດທາງເລືອກຂອງພວກເຂົາ. ໃນນີ້ແມ່ນຈະສອບຖາມກ່ຽວກັບປະສົບການ ແລະ ຮູບແບບຂອງຊີວິດຄູ່ຂອງກຸ່ມເປົ້າຫມາຍ (ເຊັ່ນ ພາສາທີ່ໃຊສື່ສານຢູ່ພາຍໃນເຮືອນ ຫຼື ການແບ່ງວຽກງານພາຍໃນຄົວເຮືອນ). ນອກຈາກນີ້ ແມ່ນແນໃສ່ການສຶກສາຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບບັນຫາແລະສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ຄູ່ຮັກຄົນອາຊີ - ແບນຊິກ ພົບພໍ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຂົາ. ຖ້າທ່ານເຂົ້າຮວ່ມໃນການສໍາຫຼວດຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ ທ່ານໄດ້ປະກອບສວ່ນເຂົ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານການຄົ້ນຄ້ວາຂອງຂະແໜງວິທະຍາສາດສັງຄົມ ພອ້ມທັງຊວ່ຍໃຫ້ຄວາມແຈ່ມແຈ້ງຂຶ້ນກ່ຽວກັບສະພາບສັງຄົມ ຂອງຄູ່ຮັກຕ່າງຊາດຕ່າງວັດທະນະທໍາ.

ແບບສອບຖາມນີ້ປະກອບມີ 5 ພາກສວ່ນຄື: ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະຊາກອນສັງຄົມ (ອາຍຸ, ສັນຊາດ, ລະດັບການສືກສາ, ສະຖານະພາບພົນລະເມືອງ, ການປະກອບອາຊີບ ແລະ ການມີ ຫລື ບ່ໍມີລູກ), ການ ສ້າງຄູ່ ຫລື ຄອບຄວົ (ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ປະຊາກອນສັງຄົມຂອງຄົນຮັກທ່ານ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການພົບກັນ ແລະ ການເລີ່ມຕົ້ນຄວາມສໍາພັນຂອງທ່ານ),ການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການຕັ້ງຖິ່ນຖານ (ວີຊາ, ການໄດ້ຮັບສັນຊາດແບນຊິກ, ການໄດ້ຮ້ບຊັບສິນ ), ປະສົບການຊີວິດຄູ່ / ຄອບຄົວ (ພາສາ, ການແບ່ງວຽກພາຍໃນຄົວເຮຶອນ, ການລ້ຽງລູກ ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດແຮງງານ), ການວາງແຜນອະນາຄົດ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ. ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກວ່າຄໍາຖາມບາງຂໍ້ກ່ຽວຂ້ອງຄວາມເປັນສວ່ນຕົວ ຂອງທ່ານເກີນໄປ, ທ່ານມີສິດເລືອກທີ່ຈະບ່ໍຕອບຄໍາຖາມເຫລົ່ານັ້ນ .

ການສໍາຫຼວດຄັ້ງນີ້ແມ່ນເປັນສວ່ນໜຶ່ງຂອງການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ "Situated mixedness in a “super-diverse” context: the case of Belgian-Asian couples in Belgium" (ການປະສົມປະສານໃນບໍລິບົດທີ່ຫລາກຫລາຍ : ກໍລະນີຂອງຄູ່ຮັກຄົນອາຊີ - ແບນຊິກ ໃນປະເທດແບນຊິກ). ການຄົ້ນຄ້ວານີ້ແມ່ນໄດ້ຮ້ບທຶນສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ກອງທຶນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແຫງ່ຊາດຂອງແບນຊິກ (FRS-FNRS) ແລະ ນໍາພາໂດຍ ທິມງານຄົ້ນຄ້ວາຊື່ວ່າ Belmix ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລເສລີບຸກແຊນ(ULB), ພ້ອມທັງ ຜູ້ຄວບຄຸມຂໍ້ມູນການຄົ້ນຄວ້າ ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ (EU GDPR). ທ່ານສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາໄດ້ຜ່ານເວບໄຊທຂອງພວກເຮົາ: (https://belmix.net) ເຊີ່ງເປັນເວັບໄຊທີ່ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງຜົນຂອງການສໍາຫຼວດຄັ້ງນີ້.

ສະບາຍດີ ແລະ ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ແບບສອບຖາມຂອງພວກເຮົາ:

ແບບສອບຖາມນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່ານ, ຖ້າຫາກວ່າ:

- ທ່ານເປັນຄົນແບນຊິກ ແລະ ທ່ານ (ເຄີຍ) ມີຄວາມສຳພັນ ກັບ ຄົນ ຈີນ, ຟີລິບປິນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ລາວ, ເກົາຫຼີໃຕ້, ໄທ ຫຼື ຫວຽດນາມ

ຫຼື

- ທ່ານເປັນຄົນຈີນ, ຟີລິບປິນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ລາວ, ເກົາຫຼີໃຕ້, ໄທ ຫຼື ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານ (ເຄີຍ) ມີຄວາມສຳພັນ ກັບ ຄົນແບນຊິກ

ແລະ

- ພວກທ່ານທັງສອງ (ເຄີຍ) ດຳລົງຊີວິດຢູ່ແບນຊິກ

ການຕອບແບບສອບຖາມໃຊ້ເວລາປະມານ 15 ຫາ 20 ນາທີ. ຄໍາຖາມມີທັງໝົດ 75 ຂໍ້. ກະລຸນາເລືອກເອົາຄໍາຕອບ ຫຼື ຂຽນຄໍາຕອບໃສ່ບ່ອນຫວ່າງ.

ຂອບໃຈທີ່ທ່ານເສຍສະຫຼະເວລາຂອງທ່ານໃນການໃຫ້ຄວາມຊວ່ຍເຫລືອຕໍ່ວຽກງານການຄົ້ນຄວ້ານີ້ !

 

 

แบบสอบถามนี้จะเป็นแบบนิรนาม

การบันทึกการตอบแบบสอบถามของคุณไม่ได้มีการระบุข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับคุณ เว้นแต่จะมีคำถามที่เฉพาะเจาะจงอย่างชัดเจน

หากคุณใช้โทเค็นที่ระบุเพื่อเข้าถึงแบบสำรวจนี้โปรดมั่นใจว่าโทเค็นนี้จะไม่ได้รับการจัดเก็บพร้อมกับคำตอบของคุณ มีการจัดการในฐานข้อมูลที่แยกต่างหากและจะได้รับการอัปเดตเพื่อระบุว่าคุณทำแบบสำรวจนี้หรือไม่ ไม่มีวิธีจับคู่โทเค็นประจำตัวที่มีการตอบแบบสอบถาม

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ທ່ານຕອບໃນແບບສອບຖາມການສໍາຫຼວດນີ້ແມ່ນຈະບ່ໍມີການເປີດເຜີຍຊື່ທ່ານ.ຂໍ້ມູນຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ຢ່າງປອດໄພໃນບັນຊີຂອງນັກຄົ້ນຄ້ວາໃນULB's OwnCLoud, ລວມທັງໃນຄອມພິວເຕີທີ່ມີການປ້ອງກັນດ້ວຍລະຫັດຜ່ານແລະຮາດດິດ. ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ເກັບ​ໄວ້​ຈະ​ຖືກ​ລົບ​ອອກເຈັດ​ປີ (ໃນປີ2030​) ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ສິ້ນ​ສຸດ​ຂອງ​ການ​ສຶກ​ສາ (ວັນທີ31 ມັງ​ກອນ 2023​)​. ໃນປີ2023,ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດຜົນຂອງການສໍາຫຼວດໄດ້ໂດຍຜ່ານລິ້ງຂ້າງລຸ່ມນີ້ :

https://owncloud.ulb.ac.be/index.php/s/CuywELb772cgKTF

ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການສໍາຫຼວດນີ້ ຫຼື ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເອົາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານອອກຈາກການຄົ້ນຄ້ວານີ້ຫຼັງຈາກການຕອບແບບສອບຖາມ, ກະລຸາຕິດຕ່ໍຫາທ່ານ ດຣ Lucas Monteil (ນັກຄົ້ນຄ້ວາ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການສຳຫຼວດນີ້) ຜ່າງທາງອີເມວ (lucas.monteil@ulb.be). ຖ້າທ່ານມີ ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ລວມທັງສິດທິຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ ກະລຸນາຕິດຕ່ໍຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງULBຕາມທີ່ຢູ່ຜ່າງທາງອີເມວນີ້ :  rgpd@ulb.ac.be.

ຂັ້ນຕອນການຮ້ອງທຸກ

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮ້ອງທຸກ ຫຼື ມີຂໍ້ຕໍາໜິກ່ຽວກັບວິທີການສຳຫຼວດ ແລະ ຫົວຂໍ້ອື່ນໆກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວານີ້, ກະລຸນາຕິດຕ່ໍຫາທ່ານ ດຣ Asuncion Fresnoza-Flot (ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ການຄົ້ນຄ້ວາ) : asuncion.fresnoza@ulb.be.